Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden gesloten tussen MEDIAMART, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 114 rue des vanniers, 40150 SOORTS-HOSSEGOR (hierna "MEDIAMART") en elke koper die handelt ten behoeve van zijn onderneming.

TOEPASSING - AFDWINGBAARHEID

Elke bestelling van producten impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en volledige naleving door de koper van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die voorrang hebben op elke andersluidende voorwaarde van de koper (met inbegrip, zonder beperking, van zijn aankoopvoorwaarden), ongeacht wanneer deze ter kennis van MEDIAMART zou zijn gebracht, tenzij MEDIAMART uitdrukkelijk en voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven. Bij gebrek aan andersluidende vermelding heeft elk ander document van MEDIAMART dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, met name catalogi, prospectussen, advertenties en kennisgevingen, slechts een niet-contractuele informatieve waarde. Het feit dat MEDIAMART op een bepaald ogenblik geen gebruik maakt van een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden, betekent niet dat zij afziet van het recht om op een latere datum van deze zelfde clausules gebruik te maken. Omwille van de specifieke materiële en immateriële diensten (signalisatie, specifieke winkelinrichting, opleiding van het personeel, reclame, dienst na verkoop, enz.) die door de exclusieve dealers worden geleverd, behoudt MEDIAMART zich het recht voor om voor hen andere prijsschalen, betalings-, retour- en transportvoorwaarden toe te passen. Evenzo kan elke groothandelaar of aankoopcentrale die op een andere markt dan de detailhandelaars actief is, aan andere voorwaarden worden onderworpen.

BESTELLING

De bestellingen zijn onherroepelijk voor de koper bij ontvangst door MEDIAMART tenzij MEDIAMART schriftelijk instemt met de annulering of wijziging ervan. Bestellingen kunnen op om het even welke manier gebeuren maar zijn schriftelijk en worden door MEDIAMART gehonoreerd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden...

PRIJZEN

De prijzen van MEDIAMART vormen geen offerte en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten worden steeds gefactureerd tegen het bij MEDIAMART geldende tarief op het ogenblik van de levering.

LEVERING

De leveringen gebeuren volgens beschikbaarheid. MEDIAMART is gemachtigd tot globale of gedeeltelijke leveringen. Elke door MEDIAMART opgegeven leveringstermijn is louter indicatief zonder enige verbintenis van haar kant. Indien de koper hieromtrent specifieke verzoeken heeft gedaan, zal MEDIAMART, binnen de grenzen van het economisch redelijke, alles in het werk stellen om aan zijn verzoeken te voldoen. Vertragingen ten opzichte van de indicatieve of gewenste leveringstermijnen rechtvaardigen in geen geval de annulering van de bestelling, noch enige schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook. De producten worden steeds verzonden door de vervoerder gekozen door MEDIAMART. Ze reizen op risico van de ontvanger, zelfs in geval van gratis verkoop.

ONTVANGST-CONTROLE-VORDERING WEGENS NON-CONFORMITEIT

De producten moeten bij ontvangst door de koper in aanwezigheid van de vervoerder worden gecontroleerd. In geval van schade of ontbrekende producten moet de koper dit op de leveringsbon noteren en zijn voorbehoud per aangetekende brief met ontvangstbewijs, waarvan een kopie aan MEDIAMART wordt gestuurd, binnen drie dagen na ontvangst van de producten aan de vervoerder bevestigen. Onverminderd de voorgaande bepalingen, moeten klachten wegens zichtbare en visuele gebreken (fouten in het uitzicht of in de fabricage) of niet-conformiteit van de producten met de bestelling (met inbegrip, zonder beperking, van modellen, hoeveelheden, kleuren, enz.) op straffe van verjaring schriftelijk worden ingediend binnen acht dagen na ontvangst.

RETOUREN

Onder de voorwaarden van de artikelen L121-20 en volgende van de Franse consumentenwet en in het kader van de verkoop op afstand beschikt de internetgebruiker over een bedenktijd van 14 volle dagen vanaf de datum van de bestelling. De internetgebruiker beschikt over een termijn van 28 dagen om de bestelling terug te sturen. Het herroepingsrecht van de internetgebruiker begint zodra het pakket is verzonden. Om de verwerking van uw retourzending te vergemakkelijken, raden wij u aan contact met ons op te nemen om advies in te winnen over de terugzending van uw producten. De internetgebruiker dient de goederen in originele staat terug te sturen, vergezeld van een kopie van de factuur en met de onbeschadigde verpakking. De terugzending van de goederen gebeurt op kosten, risico en gevaar van de internetgebruiker (het is dus raadzaam de waarde van de goederen aan te geven en een verzekering af te sluiten die deze risico's dekt bij de vervoerder).

GARANTIE

Tenzij anders vermeld op het product of bij de aankoop verstrekt, zijn de producten gewaarborgd tegen elk materiaal- of fabricagefout gedurende zes maanden (of, indien de wettelijke of reglementaire termijn langer is, gedurende deze langere termijn), te rekenen vanaf de datum van levering. Deze garantie, met name wat betreft de termijn, is niet van toepassing op verborgen gebreken, waarvoor de koper, die een vakman is op hetzelfde gebied, een klacht moet indienen overeenkomstig de bepalingen in de rubriek "AANVAARDING-KLAARMAKING BIJ NIET-KLAARHEID" hierboven, waarbij onder verborgen gebrek wordt verstaan een fabricagefout in het produkt die het voor zijn gebruik ongeschikt maakt en die de koper vóór het gebruik niet kon ontdekken. Deze garantie bestaat uitsluitend in de kosteloze vervanging van de door MEDIAMART als defect erkende producten, met uitsluiting van elk ander, onder voorbehoud van de bepalingen van openbare orde. De koper moet alle bewijzen leveren van de realiteit van de vermeende gebreken. MEDIAMART behoudt zich het recht voor om elke verificatie uit te voeren die zij nuttig acht. Om van de garantie te kunnen genieten, moet het product aan de dienst na verkoop van MEDIAMART worden voorgelegd zodra een vermeend gebrek wordt vastgesteld, wiens akkoord essentieel is voor de vervanging. Defecten en aantasting van de producten veroorzaakt door abnormale opslag- en/of bewaringsomstandigheden bij de koper, of door een ongeval van welke aard ook (abnormaal gebruik, gebrekkig onderhoud, enz.) of door een wijziging van het product die niet voorzien of gespecificeerd is door MEDIAMART, geven de koper geen recht op de door MEDIAMART verschuldigde garantie.

RISICO'S - CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

MEDIAMART blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs en alle bijkomende kosten, rechten en taksen die er eventueel bij komen. Deze bepaling belet niet dat de risico's van verlies, diefstal of bederf van de producten bij de levering aan de vervoerder op de koper overgaan en dat de koper de prijs moet betalen, zelfs in geval van verdwijning door overmacht of een daad van God. De koper is verantwoordelijk voor het afsluiten van alle verzekeringen in dit verband. In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden is de koper gemachtigd de geleverde producten door te verkopen in het kader van de normale werking van zijn bedrijf. Hij mag ze echter niet in pand geven, de eigendom in zekerheid overdragen, noch overgaan tot een globale overdracht of een forfaitaire overdracht van de voorraad of een deel ervan in der minne of in rechte zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MEDIAMART en onder voorbehoud van zijn volgrecht. In geval van doorverkoop aan een derde, draagt de koper hierbij aan MEDIAMART alle vorderingen over die te haren voordele voortvloeien uit de doorverkoop aan de derde koper, waarbij de sommen die overeenstemmen met de door MEDIAMART gefactureerde verkoopprijs te haren voordele worden verpand overeenkomstig artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek, met de koper als eenvoudige bewaarder van de prijs. De toelating voor de koper om de door MEDIAMART geleverde producten door te verkopen wordt automatisch ingetrokken in geval van staking van betaling door de koper zoals bepaald door een rechtbank. MEDIAMART behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van curatele of vereffening van de koper de nog in voorraad zijnde producten op te eisen teneinde de reputatie van de merken MEDIAMART te beschermen. Indien de koper de geleverde producten overhandigt aan een vervoerder of een bewaarder, verbindt de koper zich ertoe om dit document door de vervoerder of bewaarder te laten dateren en ondertekenen, na met de hand te hebben aangegeven dat hij "op het ogenblik van de overhandiging van de producten kennis heeft genomen van het voorbehoud van eigendom dat in de algemene verkoopsvoorwaarden van MEDIAMART is opgenomen".

BETALING

De betalingen gebeuren zonder korting op de maatschappelijke zetel van MEDIAMART, volgens de overeengekomen en op de bestelbon en de factuur vermelde modaliteiten. Voor de toepassing van dit artikel wordt betaling niet beschouwd als de eenvoudige overhandiging van een cheque of een wissel, maar als de inning of de vereffening ervan op de overeengekomen vervaldag.

LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING-BOETES-OPLOSSING

Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag die op de factuur vermeld staat, leidt tot de toepassing, op kosten van de koper, van boetes die anderhalf keer de wettelijke rentevoet bedragen. In toepassing van artikel L.441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel zijn deze boetes van rechtswege en zonder aanmaning verschuldigd. Alle bankkosten en protestkosten, alsmede de zegels van de wissels die ter vervanging van niet gehonoreerde wissels worden uitgeschreven, zijn ten laste van de koper. In geval van betaling per wissel geldt de niet-aanvaarding of het niet terugzenden van de wissel als een weigering van aanvaarding die als betalingsverzuim wordt beschouwd. In geval van niet-betaling van een gedeelte van de prijs op de vervaldag, stopzetting van de activiteit of overdracht van de onderneming, wordt het volledige uitstaande saldo automatisch onmiddellijk opeisbaar zonder dat een ingebrekestelling, protest of andere voorafgaande formaliteit nodig is. In geval van laattijdige betaling behoudt MEDIAMART zich het recht voor alle lopende bestellingen op te schorten en elke levering afhankelijk te maken van de volledige en voorafgaande betaling van de overeenkomstige factuur en/of elke vorige factuur, onverminderd elke andere actie. Bovendien geeft elke vertraging in de betaling MEDIAMART het recht om, indien zij dit wenst, de koper een ingebrekestelling te sturen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per fax. In geval van niet-betaling binnen 48 uur wordt de verkoop automatisch geannuleerd ten voordele van MEDIAMART, die eveneens de lopende bestelling kan annuleren en de teruggave van de geleverde maar niet betaalde producten kan eisen, onverminderd elke andere schadevergoeding. De annulering heeft niet alleen gevolgen voor de bestelling in kwestie, maar ook voor alle eerdere onbetaalde bestellingen, ongeacht of deze zijn geleverd of worden geleverd en of de betaling al dan niet verschuldigd is. Bovendien blijven alle kortingen, bonussen of andere speciale voordelen die niet werden toegepast en betaald vóór deze annulering van rechtswege verworven door MEDIAMART, zelfs met terugwerkende kracht indien nodig, als schadevergoeding en contractuele boetes. Elk geschil met betrekking tot de oplossing of de teruggave van producten behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechter in kort geding. In geen geval kunnen de betalingen worden opgeschort of onderworpen aan enige compensatie zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van MEDIAMART. Elke gedeeltelijke betaling wordt eerst aangerekend op het niet-bevoorrechte deel van de schuld en vervolgens op de sommen die het langst verschuldigd zijn.

VERTROUWELIJKHEID

Alle technische documenten die eventueel aan de koper worden verstrekt, blijven de exclusieve eigendom van MEDIAMART, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, en moeten op verzoek aan haar worden teruggegeven. De koper verbindt zich ertoe geen enkel gebruik te maken van deze documenten dat de intellectuele of industriële eigendomsrechten van MEDIAMART kan schenden en verbindt zich ertoe ze niet aan derden mee te delen.

BEVOEGDHEIDSTOEWIJZING

De bevoegde rechtbank voor elk geschil van welke aard ook is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van MEDIAMART. Deze clausule is van toepassing zelfs in geval van kort geding, incidentele vorderingen, meerdere verweerders of garantieclaims, en ongeacht de wijze en voorwaarden van betaling.

MEDIAMART

114 RUE DES VANNIERS, 40150 SOORTS HOSSEGOR, FRANCE

Tel : 05 58 70 25 05

E-mail : info@sixten-environmental.com

Siret : 500 510 961 00013